KONTAKTY

ADRESA: ul. Žižkova 463 Kladno PSČ: 272 01
e-mail adresa: proskova@ipereal.cz
tel: 604 815 539
tel: 736 206 404
Den zahájení činnosti: 17.Listopad 2007

Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

Provozovatel internetových stránek www.ipereal.cz, společnost IPE REAL s.r.o., IČ: 28177754, se sídlem Kladno – Ant.Fouska 358, Rozdělov, PSČ 27204, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při kontaktování Správce prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách Správce, budou zpracovány za účelem uzavření zprostředkovatelské smlouvy o zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitostí, a souvisejících smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu, nájemní smlouva apod.), a jejich dalšího plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění zprostředkovatelské smlouvy a souvisejících smluv založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění zprostředkovatelské smlouvy a souvisejících smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu, nájemní smlouva apod.), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ivanu Proškovou, e-mail: proskova@ipereal.cz, tel. +420604815539. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.